Runāšana-sudrabs, klusēšana-zelts
 
line decor
   LV EN RU
line decor
   
 
 
 

 
 
Skaņu un video ieraksts kā pierādījums


Ikvienam cilvēkam var pienākt brīdis, kad ar juridiskiem līdzekļiem nākas pierādīt savu taisnību. Tas var būt nepieciešams gan tiesā, gan citos gadījumos, kad jānoskaidro patiesība. Kvalitatīvs skaņu ieraksts ir spēcīgs un neapgāžams pierādījums situācijās, kad pretējā puse neatzīst iepriekš teikto un norunāto vai arī maina liecības. Skaņu ieraksts kā pierādījums var tikt izmantots ļoti plašā civillietu spektrā, kā, piemēram, ģimenes tiesībās, darba tiesībās, parādu piedziņas lietās, strīdos par nekustamo īpašumu, mantojuma lietās u.c.

Krimināllietās skaņu ieraksts ir gandrīz vai vienīgais labākais līdzeklis, kā cietušais var pierādīt notikušu faktu, piemēram, izspiešanas un draudu gadījumā, lietās par sistemātisku vardarbību ģimenē un tamlīdzīgās situācijās. Tiesībsargājošās iestādes savukārt plaši izmanto skaņu ierakstus kā pierādījumus galvenokārt krimināllietās par korupciju, par apzināti nepatiesu paziņojumu sniegšanu par spridzekļiem, kā arī pret organizēto noziedzību kopumā. Bieži audio un video ieraksts kā pierādījums lietā ir galvenais strīdus objekts, tāpēc eksperta atzinuma kvalitātei ir ļoti būtiska nozīme.

Uzdodot tiesu ekspertīzes valsts tiesu ekspertīžu iestādēm, nereti ekspertīzes izpildes termiņš ir ļoti nekonkrēts un atkarīgs no ekspertīžu iestādes noslodzes kopumā. Uzdodot ekspertīzes izpildi konkrētam ekspertam tieši, ir iespējams prognozēt izpildes termiņu saprātīgās robežās.

Lai audio vai video ieraksts tiktu atzīts par derīgu pierādījumu tiesā, ir nepieciešami sekojoši priekšnoteikumi:

  • Ierakstam jābūt autentiskam, tātad tam jāatspoguļo reālais notikums, ieraksts nedrīkst būt montēts vai falsificēts;
  • Jābūt iespējai identificēt personas, kas piedalās ierakstā, tātad ierakstam pēc kvalitātes kritērijiem un satura jābūt derīgam personu identifikācijai;
  • ~90% gadījumu tiesa nepiekrīt ierakstus tikai noklausīties, bet pieprasa precīzu ieraksta satura atšifrējumu rakstiskā formā.

Lai slēpti veiktu skaņu vai video ierakstu tiesa atzītu par juridiski pieļaujamu pierādījumu, tam jābūt iegūtam legāli, atbilstoši vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • Tiesībsargājušās iestādes to ir veikušas atbilstoši Operatīvās darbības likumam vai Kriminālprocesa ietvaros;
  • Privātpersona to ir veiktusi, pašai atklāti klātesot;
  • Ieraksta veicējs ir viens no sarunas (arī telefonsarunas) dalībniekiem;
  • Ja ieraksts noticis tā veicēja īpašumā.

Nelikumīgi veikti trešo personu telefonsarunu ieraksti nav derīgi kā pierādījumi un to veikšana ir sodāma.

Skaņu ierakstu tiesu ekspertīze

Skaņu ierakstu tiesu ekspertīze ir visu veidu fonogrammu un videoierakstu skaņas celiņu, datu materiālo nesēju un to ierakstīšanai lietotās tehnikas izpēte ar mērķi noskaidrot apstākļus, kā noticis ar krimināllietu vai civillietu saistīts notikums, kurš fiksēts skaņu ierakstā. Skaņu ierakstu ekspertīzes pamatuzdevums ir noteikt ierakstu autentiskumu un identificēt personas, kuras piedalījušās šajā notikumā. Personas identifikācija tiek veikta pēc balss akustiskajiem parametriem un individuālajām runas īpatnībām. Tiek veikta arī skaņu ierakstā fiksētas runas satura atšifrēšana un visa veida tehniskās informācijas iegūšana no skaņu ierakstu digitālajiem nesējiem. Izpētes objekti skaņu ierakstu ekspertīzē ir jebkurā materiālā nesējā (mehāniskā, magnētiskā, optiskā, cietvielu atmiņā, u.c.) fiksētas fonogrammas un jebkuri tehniskie līdzekļi – aparatūra, ar kuru iespējams veikt skaņu ierakstus. Videoierakstu izpēte skaņu ierakstu ekspertīzē tiek veikta tikai tajos gadījumos, ja tie satur reizē ar attēlu ierakstītu sinhronu skaņu.

Tāpat kā citos ekspertīžu veidos, Tiesu ekspertu likums paredz, ka skaņu ierakstu tiesu ekspertīzi Latvijas Republikā atbilstoši kompetencei ir tiesīgi veikt tikai tiesu eksperti, kas saņēmuši Tiesu ekspertu padomes izdotu serifikātu attiecīgajā specialitātē un ir reģistrēti Tiesu ekspertu reģistrā. Īpašos gadījumos ekspertīzi var veikt speciālisti, kuriem procesa virzītājs ir lūdzis sniegt atzinumu, pamatojoties uz viņu speciālajām zināšanām, ja viņu pārstāvētajā specialitātē nav sertificētu ekspertu. Skaņu ierakstu ekspertīzi atkarībā no uzdotajiem jautājumiem un pētāmo materiālu specifikas veic akustikas un lingvistikas specialitāšu eksperti. Daudzos gadījumos tiek veikta kompleksā skaņu ierakstu ekspertīze.

Piezīme: Līdz ar 29.06.2011. veiktajām izmaiņām MK noteikumos Nr.466 "Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators", ekspertīžu specialitāte "Fonoskopiskā ekspertīze" tika pievienota specialitātei "Skaņu ierakstu ekspertīze" un jēdziens "Fonoskopiskā ekspertīze" Latvijā vairs netiek lietots, jo ir novecojis.


 

 
 
 
 
 
 
 

TIESU EKSPERTU REĢISTRS

 
   
 
 
 
  


Biežāk meklētie tiesību akti

Likums "Par tiesu varu"

Tiesu ekspertu likums

Civilprocesa likums

Civillikums

Kriminālprocesa likums

Krimināllikums

Administratīvā procesa likums

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Operatīvās darbības likums

Detektīvdarbības likums

 


 

 
 
       

©2016 ForensicAudio.lv